Tuesday, 7th July 2020

ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

*ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಿ. ಶೇಟ್, ಶಿರಸಿ

ಇಂದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಲನ ವಲನಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆೆ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದು? ಓದಿ ನೋಡಿ.

ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ , ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆೆ ತೆರಳುವ ಸ್ಥಳದ ನಿಖರವಾದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಖಲಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆ, ಯೋಚನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿಿ ಯಾವಾಗ ಮಲಗುವ ಸಮಯ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಾವಾಡುವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗಿತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು . ಆತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಿಸುತ್ತದೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಹೊರಟಿರುವ ಹಿಂಬಾಲಕ ಗೂಗಲ್. ಈ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆೆಯ ಕೆಲವು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.(ಐ, ್ಚ್ಚಛಿಠಿ ಛ್ಟಿಿಞ ್ಞ ಇಟ್ಞಜಿಠಿಜಿಟ್ಞ ನನ್ನು ನಾವು ಒತ್ತಿಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾಾ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ?) ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಹೆಳುವ ಗೂಗಲ್ ಜಾಹಿರಾತುದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಉದರ ಪೂಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅ್ಞ್ಟಟಜಿ ಟ್ಞಛಿ ಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆೆಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಫೋನ್ ಕೊಂಡರು ಅದು ನಡೆಯುವುದು ಅ್ಞ್ಟಟಜಿ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ(ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಯ ಫೋನ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ. ಉದಾ : ್ಝಛಿ) ಬಹುಶಃ ಅ್ಞ್ಟಟಜಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಟ್ಛಠಿಡಿಛ್ಟಿಿಛಿ ನಿಂದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೊೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಗೂಗಲ್ ್ಝ ಠಿಟ್ಟಛಿ, ಗೂಗಲ್ ್ಝಛ್ಟಿಿಜ್ಚಿಿಛಿ, ಗೂಗಲ್ ಅ್ಞ್ಝಠಿಜ್ಚಿಿ, ಗೂಗಲ್ ಠಿಠಿಜಿಠಿಜ್ಚಿಿ ಠಿಟಟ್ಝ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಇತರ ಅ ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ..! ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಜಾಹೀರಾತು, ಮೇಸೆಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೀನ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆೆ (ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿಿರುವ ಬ್ಯಾಾಟರೀ ಈ್ಟಜ್ಞಿಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ಅ ಐ್ಞಠ್ಝ್ಝಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಕೇಳುತ್ತಿಿರುವ ಛ್ಟಿಿಞಜಿಜಿಟ್ಞ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ ಹಾಯಿಸಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸಲು, ನಿಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ್ಚಟ್ಞಠ್ಚಿಠಿ ನಲ್ಲಿರುವರಿಗೆ ಛಿಜಛಿ ಮಾಡಲು, ಕ್ಯಾಾಮೆರಾ ಛ್ಟಿಿಞಜಿಜಿಟ್ಞ ಪಡೆದು ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೇ ಟಠಿಟ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿರುತ್ತದೆ .

ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆೆ ಕೇಳುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಯದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ – ಹೊಸದೊಂದು ಆ್ಯಪ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಸರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *