Saturday, 22nd February 2020

ವಕ್ರತುಂಡೋಕ್ತಿ

ಜನರು  ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದು ಈಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಬದಲಾವಣೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *