Wednesday, 26th February 2020

ka kha

ಏನ್ಲಾ ಇಡಿ ಅವ್ರು ಜಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಂತಲ್ಲೋೋ?

 

ದೇಶದ ಕಳ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಇಡಿ ಅಲ್ಲಾ ಕಣ್ಲಾಾ…ಈಟಿ ಆಗ್ತಾವ್ರೆೆ ಕಣ್ಲಾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *