Thursday, 30th November 2023

ದಾರಿದೀಪೋಕ್ತಿ

ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗದೇ
ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ, ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!